Najim
ashk اشکNajimنجیم
Ahmad z 01بشنوید deshab دیشب 1
Ahmad z 01بشنوید yad یاد آنروز 2
Ahmad z 01بشنوید gahai گهی گهی از من یادی کن 3
Ahmad z 01بشنوید ghamgosar غمگسار 4
Ahmad z 01بشنوید pashto پشتو 5
Ahmad z 01بشنوید yad awarid یاد آورید 6
Ahmad z 01بشنوید del دل نشست 7
Ahmad z 01بشنوید mai می ناب 8
Ahmad z 01بشنوید pairahan با پیرهن آبی و چشمان شرابی 9
Ahmad z 01بشنوید zame namaye روز ها شد نمی نمایی تو 10

GulگلNajimنجیم
Ahmad z 01بشنوید golab گلاب هستی گل واری 1
Ahmad z 01بشنوید jok در همه دنیا جوکت نباشد 2
Ahmad z 01بشنوید door دور دور از بر من دور دور 3
Ahmad z 01بشنوید qalb قلب من و قلب تو هر دو بسته به زنجیر طلا 4
Ahmad z 01بشنوید nago چیزی نگو 5
Ahmad z 01بشنوید tora توره دیدم 6
Ahmad z 01بشنوید khak خاک بودم گل شدم 7
Ahmad z 01بشنوید shokh شوخ دل ازار 8
Ahmad z 01بشنوید panjara نور مه از پنجره تابیده است 9
Ahmad z 01بشنوید mian gulha شدیم آشنا مه و لیلی میان گلها 10


Copyright 2003 ariaye.All Rights Reserved.

بالا

بعدی * صفحة موزیک * قبلی