خالق قندهاری
albumkhaliq qandahari خالق قندهاری
Ahmad z 01بشنوید kaftari کفتری 1
Ahmad z 01بشنوید janana زما جانانه مر به می کری 2
Ahmad z 01بشنوید sabzina سبزینه گل مهرو میرود شهر نو 3
Ahmad z 01بشنوید shayesta qandahar شایسته قندهار 4
Ahmad z 01بشنوید hamzaban همزبان 5
Ahmad z 01بشنوید wraz دا ورز د خوشحالی ورز 6
Ahmad z 01بشنوید sta ledo ستا د لیدو 7


Copyright 2003 ariaye.All Rights Reserved.

بالا

بعدی * صفحة موزیک * قبلی