کرام الدين حيدری

درسال 1330 در يک خانواده روشنفکر در شهر کابل بدنيا آمده و تحصيلات خود را تا درجه بکلوريا در ليسهً حبيبيه در سال 1348 به پايان رسانيده است . درسال 1349 در رياست گرزندوی شامل کار شد.

حيدری از دوران کودکی به هنر موسيقی و آوازخوانی عشق و علاقه خاصی داشت و در کنسرت های مکاتب ابتدايی و ليسه های ذکور و اناث شهر کابل سهم فعال ميگرفت. وی  کورس هايی را تحت نظر استادان بزرگوار چون استاد رحيم بخش در رشته های آرمونيه ، تبله ، سيتا و آواز خوانی به پايان رسانيد.

در سال 1353 بحيث مدير شعبه موسيقی و سپس بحيث مدير عمومی خدمات رياست کابل تياتر تا سال 1371 ايفای وظيفه نموده است.

وی از سال 1381 تا کنون بحيث معاون رياست موسيقی راديو افغانستان مصروف کار است.

تاکنون هشت پارچه آهنگ تلويزيونی و ده ها پارچه آهنگ ثبت شده در آرشيف راديو افغانستان دارد.

albumKeram Haidari
Ahmad z 01بشنوید Bekzar ke **** 1
Ahmad z 01بشنوید Berai shanam**** 2
Ahmad z 01بشنوید Rozegar**** 3

بالا

بعدی * صفحة موزیک * صفحة دری